สถานที่ติดต่อ

239 หมู่ที่ 11 ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584
หมายเลข VoIP 52605
https://www.facebook.com/Thoenhealth.go.th 

 

ITA2563

  • สร้างเมื่อ
    วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564
  • สร้างโดย
    สสอ.เถิน
  • จำนวนผู้เข้าชม
    457 views
  • หมวดหมู่

81-ITA2563 EB 13 ข้อ 2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯข้าราชการ
80-ITA2563 EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสลูกจ้างชั่วคราว
79-ITA2563 EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบแบบกำกับติดตาม
78-ITA2563 EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
77-ITA2563 EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
76-ITA2563 EB 24 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่
75-ITA2563 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
74-ITA2563 EB 24 ข้อ 1.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
73-ITA2563 EB17 ข้อ4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
72-ITA2563 EB17 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
71-ITA2563 EB17 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
70-ITA2563 EB16 ข้อ7.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤตมิชอบ
69-ITA2563 EB16 ข้อ7.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป
68-ITA2563 EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความ รับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและปรากฎการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่
67-ITA2563 EB 12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ print screen หน้าเว็บไซต์
66-ITA2563 EB12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
65-ITA2563 EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความ รับทราบการกำกับติดตาม
64-ITA2563 EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบแบบกำกับติดตาม
63-ITA2563 EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบแบบกำกับติดตาม
62-ITA2563 EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน และ Print screen
61-ITA2563 EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
60-ITA2563 EB 24 ข้อ 1.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
59-ITA2563 EB23 ข้อ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
58-ITA2563 EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
57-ITA2563 EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
56-ITA2563 EB 21 ข้อ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
55-ITA2563 EB 21 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
54-ITA2563 EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
53-ITA2563 EB 19 ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส

52-ITA2563 EB 19 ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสยิ่งขึ้น
51-ITA2563 EB18 ข้อ5.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หัวข้อ แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
50-ITA2563 EB18 ข้อ4.3 กำหนดการอบรม
49-ITA2563 EB18 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
48-ITA2563 EB18 ข้อ4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
47-ITA2563 EB18 ข้อ4.1 บันทึกลงนาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
46-ITA2563 EB18 ข้อ1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
45-ITA2563 EB 4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร 1)
44-ITA2563 EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
43-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.3 กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท
42-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่วงเงินสูงสุด
41-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
40-ITA2563 EB 13 ข้อ 3.1 แจ้งให้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
39-ITA2563 EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
38-ITA2563 EB 13 ข้อ 1.1 การบันทึกตัวชี้วัดลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
37-ITA2563 EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
36-ITA2563 EB 14 ข้อ 2.1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
35-ITA2563 EB 14 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการเผยแพร่ ปี2563
34-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.3 (3.3.1-3.3.6) เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
33-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
32-ITA2563 EB 8 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
31-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานและ Print screen เว็บไซต์ของหน่วยงาน
30-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผน
29-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.3 กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท
28-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่วงเงินสูงสุด
27-ITA2563 EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่วงเงิน 5000 บาท
26-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
25-ITA2563 EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
24-ITA2563 EB 2 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
23-ITA2563 EB 4 ข้อ 3 (3.1-3.2) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ print screen
22-ITA2563 EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
21-ITA2563 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส๓
20-ITA2563 EB2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
19-ITA2563 EB23 ข้อ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการตาม ข้อ 1.2.2
18-ITA2563 EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2
17-ITA2563 EB 4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร 1)
16-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
15-ITA2563 EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่
14-ITA2563 EB 2 ข้อ 4 print screen ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
13-ITA2563 EB2 ข้อ 3.3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
12-ITA2563 EB2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11-ITA2563 EB 2 ข้อ 3.1 เผยแพร่แผนจัดซื้อ
10-ITA2563 EB2 ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
09-ITA2563 EB 2 ข้อ 1 มาตรการกำกับดูแลอำเภอเถิน
08-ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.3 print screen ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
07-ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
06-ITA2563 EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
05-ITA2563 EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
04-ITA2563 EB 15 ข้อ 4 print screen ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
03-ITA2563 EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
02-ITA2563 EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
01-ITA คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจำปี 2562

ให้กำลังใจกัน

Voting
Average rating
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)