สถานที่ติดต่อ

239 หมู่ที่ 11 ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584
หมายเลข VoIP 52605
https://www.facebook.com/Thoenhealth.go.th 

 

สรุป ITA2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

สรุป ITA2564 สสอ.เถิน

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ITA2564 EB 1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-1-1

ITA2564 EB 1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-1-3

ITA2564 EB 1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-1-4

ITA2564 EB 1 ข้อ 5 เรื่อง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-1-5

 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-1

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-2

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-3

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.4 หน้าและอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-4

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-5

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-6

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-7

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-8

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-9

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-10

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.11 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-11

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-12

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-13

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-14

ITA2564 EB 2 ข้อ 1.1.15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-15

ITA2564 EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-16

ITA2564 EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-17

ITA2564 EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-18

ITA2564 EB 2 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-19

ITA2564 EB 2 ข้อ 6 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-20

ITA2564 EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-1-1-21

ITA2564 EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-8

ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.1 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี64
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-9-9-1

ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.2 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-9-9-2

ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-9-9-3

ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.4 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-9-9-4

ITA2564 EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-9-9-5

ITA2564 EB 2 ข้อ 10 คู่มือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ งานคุ้มครอง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-10

ITA2564 EB 2 ข้อ 11 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-2-11

 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-2-3-2

 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (สขร.1)
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-2-9-9-5

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ITA2564 EB 3 ข้อ 1 หนังสือรับทราบ สั่งการ รายงานหารวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจังจ้างปี
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-3-1

ITA2564 EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-3-2

ITA2564 EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-3-3

 

EB 4 หน่วยงานมีมาตราการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ITA2564 EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-1-1

ITA2564 EB 4 ข้อ 1.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-1-2

ITA2564 EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-2

ITA2564 EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-1-3

ITA2564 EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-1-4

ITA2564 EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-2-1

ITA2564 EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-2-2

ITA2564 EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-3-1

ITA2564 EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-3-2

ITA2564 EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-4-1

ITA2564 EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-4-2

ITA2564 EB 4 ข้อ 4.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-4-3

ITA2564 EB 4 ข้อ 4.4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-4-4-4

 

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-1-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-1-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-1-3

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-1-4

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-2-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-2-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-3-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-3-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-4-1

 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-4-4-2

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ITA2564 EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-5-1

ITA2564 EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-5-2

ITA2564 EB 5 ข้อ 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-5-3

 

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-5-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑) ในทุกๆไตรมาส
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-5-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-5-3

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB5 ข้อ 1 .1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb5-1-1

 

 

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ITA2564 EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-6-1

ITA2564 EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-6-2

ITA2564 EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-6-3

 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผุ้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ

ITA2564 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-1

ITA2564 EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-2

ITA2564 EB 7 ข้อ 3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3

ITA2564 EB 7 ข้อ 3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3-2

ITA2564 EB 7 ข้อ 3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3-3

ITA2564 EB 7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3-4

ITA2564 EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-4

ITA2564 EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-5

 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ITA2564 EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-8-1

ITA2564 EB 8 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความลงนามและขอนุญาตเผยแพร่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-8-1-2

ITA2564 EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานในระดับดีเด่นและดีมาก
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-8-2

 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ITA2564 EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-1-1

ITA2563 EB 9 ข้อ 1.2 โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-1-2

ITA2564 EB 9 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-1-3

ITA2564 EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-2

ITA2564 EB 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-3

ITA2564 EB 9 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-4-1

ITA2564 EB 9 ข้อ 4.2 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-4-2

ITA2564 EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-9-5

 

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ITA2564 EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-10-1

ITA2564 EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-10-2

ITA2564 EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-10-3

ITA2564 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานแสดงหลักฐานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-10-4

ITA2564 EB 10 ข้อ 4.1
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-10-4-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb10-1-2-2

 

 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ITA2564 EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-11-1

ITA2564 EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-11-2

ITA2564 EB 11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-11-3

ITA2564 EB 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-11-4

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb11-1-2

 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ITA2564 EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-1

ITA2564 EB 12 ข้อ 1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-2

ITA2564 EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-3

ITA2564 EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-4

ITA2564 EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-5

ITA2564 EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-12-1-6

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-12-3

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-12-4

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและรับบในการป้องกันการรับสินบน

ITA2564 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-1

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-1

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่12 กันยายน 2560
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-2

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-3

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-4

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-5

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-6

ITA2564 EB 13 ข้อ 2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-2-7

ITA2564 EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-3

ITA2564 EB 13 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-4-1

ITA2564 EB 13 ข้อ 4.2
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-4-2

ITA2564 EB 13 ข้อ 5.1
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-5-1

ITA2564 EB 13 ข้อ 5.2
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-5-2

ITA2564 EB 13 ข้อ 5.3
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-13-5-3

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-13-4-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ 4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-13-4-2

 

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง

ITA2564 EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-14-1

ITA2564 EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-14-2

ITA2564 EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-14-3

ITA2564 EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-14-4

 

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ITA2564 EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-15-1

ITA2564 EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-15-2

ITA2564 EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-15-3

ITA2564 EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-15-4

 

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ITA2564 EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-16-1

ITA2564 EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-16-2

ITA2564 EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-16-3

ITA2564 EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-16-4

ITA2564 EB 16 ข้อ 5
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-16-5

 

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ITA2564 EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-1

ITA2564 EB 17 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-2-1

ITA2564 EB 17 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-2-2

ITA2564 EB 17 ข้อ 2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหาร
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-2-3

ITA2564 EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-3-1

ITA2564 EB 17 ข้อ 3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-17-3-2

 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตแลพประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ITA2564 EB 18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-18-1-1

ITA2564 EB 18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการดำเนินงานไตรมาส1-2
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-18-1-2

ITA2564 EB 18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-18-2-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-1-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-1-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-2-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-2-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-18-3

 

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ITA2564 EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-19-1

ITA2564 EB 19 ข้อ 2 สรุปรายงานการประชุมฯ+ลายเซ็นต์+รูปภาพ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-19-2

ITA2564 EB 19 ข้อ 3
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-19-3

ITA2564 EB 19 ข้อ 4
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-19-4

ITA2564 EB 19 ข้อ 5
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-19-5

ITA2564 EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-20-1

ITA2564 EB 20 ข้อ 2 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 รอบที่ 1 (29 กุมภาพันธ์ 2563)
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-20-2

ITA2564 EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-20-3

ITA2564 EB 20 ข้่อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-20-4

ITA2564 EB 20 ข้่อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือติดบอร์ดหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-20-5

 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ITA2564 EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-1-1

ITA2564 EB 21 ข้อ 1.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-1-2

ITA2564 EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-2

ITA2564 EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-3

ITA2564 EB 21 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-4

ITA2564 EB 21 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-5

ITA2564 EB 21 ข้อ 6
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-21-6

 

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

ITA2564 EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-1-1

ITA2564 EB 22 ข้อ 1.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-1-2

ITA2564 EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-2

ITA2564 EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-3

ITA2564 EB 22 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-4

ITA2564 EB 22 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-22-5

 

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG

ITA2564 EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนามชมรม STRONG
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-23-1

ITA2564 EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-23-2

ITA2564 EB 23 ข้อ 3 รายชื่่อสมาชิกกลุุ่มSTRONG สสอ.เถิน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-23-3

ITA2564 EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-23-4

 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ITA2564 EB 24 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-24-1

ITA2564 EB 24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-24-2

ITA2564 EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันการ่วงละเมิดทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-24-3

ITA2564 EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-24-4

ITA2564 EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคาม
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-24-5

ITA2564 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-1

ITA2564 EB 7 ข้อ 3( 3.1 ,3.2,3) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3

ITA2564 EB 7 ข้อ 3(3.4) แจ้งการกำกับติดตามกลไก
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-3-4

ITA2564 EB 7 ข้อ 4 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากร
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-4

ITA2564 EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/ita2564-eb-7-5

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-24-1

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-24-2

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-24-3

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคามทางเพศ
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-24-5

ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564
https://www.thoenhealth.go.th/index.php/ita2564-all/item/4-ita2564-eb-24-4

 

............................................................

ให้กำลังใจกัน

Voting
Average rating
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)