สถานที่ติดต่อ

239 หมู่ที่ 11 ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584
หมายเลข VoIP 52605
https://www.facebook.com/Thoenhealth.go.th 

 

Tag: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

ทั้งหมด 1 - 50 จาก 259
หน้าที่ 1 จาก 6
Image Title Description Last updated
ITA2564	EB 1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน ITA2564 EB 1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน ITA2564 วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 10:36
ITA2564	EB 1 ข้อ 2 เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA2564 EB 1 ข้อ 2 เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA2564 ITA2564 EB 1 ข้อ 2 เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 10:58
ITA2564	EB 1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ITA2564 EB 1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ITA2564 ITA2564 EB 1 ข้อ 3 เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 11:10
ITA2564	EB 1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน ITA2564 EB 1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน ITA2564 ITA2564 EB 1 ข้อ 4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 11:16
ITA2564	EB 1 ข้อ 5 เรื่อง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ITA2564 EB 1 ข้อ 5 เรื่อง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ITA2564 วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 11:16
ITA2564	EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:01
ITA2564	EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน ITA2564 EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน ITA2564 ITA2564 EB 10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:04
ITA2564	EB 10 ข้อ 4 หลักฐานแสดงหลักฐานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ITA2564 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานแสดงหลักฐานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ITA2564 ITA2564 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานแสดงหลักฐานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:05
ITA2564	EB 10 ข้อ 4.1 ITA2564 EB 10 ข้อ 4.1 ITA2564 ITA2564 EB 10 ข้อ 4.1 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:06
ITA2564	EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:11
ITA2564	EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ITA2564 EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ITA2564 ITA2564 EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก ... วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:10
ITA2564	EB 11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ITA2564 EB 11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ITA2564 ITA2564 EB 11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:12
ITA2564	EB 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 EB 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 ITA2564 EB 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:13
ITA2564	EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:14
ITA2564	EB 12 ข้อ 1.2  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 ITA2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:15
ITA2564	EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ITA2564 EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับท ... วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:15
ITA2564	EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ITA2564 EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:16
ITA2564	EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ITA2564 EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ITA2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:17
ITA2564	EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:18
ITA2564	EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:18
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ITA2564 EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:19
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 ITA2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:20
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ITA2564 EB 13 ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:20
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ITA2564 EB 13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:21
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ITA2564 EB 13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด วันเสาร์, 05 มิถุนายน 2564 08:49
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด ITA2564 EB 13 ข้อ 2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:22
ITA2564	EB 13 ข้อ 2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ITA2564 EB 13 ข้อ 2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:23
ITA2564	EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ITA2564 EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:24
ITA2564	EB 13 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎ ITA2564 EB 13 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎ ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:25
ITA2564	EB 13 ข้อ 4.2 ITA2564 EB 13 ข้อ 4.2 ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 4.2 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:25
ITA2564	EB 13 ข้อ 5.1 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.1 ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.1 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:26
ITA2564	EB 13 ข้อ 5.2 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.2 ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.2 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:27
ITA2564	EB 13 ข้อ 5.3 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.3 ITA2564 ITA2564 EB 13 ข้อ 5.3 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:27
ITA2564	EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:28
ITA2564	EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติด ITA2564 EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติด ITA2564 ITA2564 EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถ ... วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:29
ITA2564	EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม ITA2564 EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม ITA2564 ITA2564 EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:29
ITA2564	EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ITA2564 EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ITA2564 ITA2564 EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:30
ITA2564	EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:31
ITA2564	EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ITA2564 EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ITA2564 ITA2564 EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกส ... วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:31
ITA2564	EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ITA2564 EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ITA2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:32
ITA2564	EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ ITA2564 EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ ITA2564 ITA2564 EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:32
ITA2564	EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ITA2564 EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ITA2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:36
ITA2564	EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ITA2564 EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ITA2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:36
ITA2564	EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ITA2564 EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ITA2564 ITA2564 EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:37
ITA2564	EB 16 ข้อ 5 ITA2564 EB 16 ข้อ 5 ITA2564 ITA2564 EB 16 ข้อ 5 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:37
ITA2564	EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญา ... วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:38
ITA2564	EB 17 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ITA2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:39
ITA2564	EB 17 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 ITA2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:40
ITA2564	EB 17 ข้อ 2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหาร ITA2564 EB 17 ข้อ 2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหาร ITA2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหาร วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 19:40
ITA2564	EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ITA2564 EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน วันเสาร์, 05 มิถุนายน 2564 09:09
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)