สถานที่ติดต่อ

239 หมู่ที่ 11 ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584
หมายเลข VoIP 52605
https://www.facebook.com/Thoenhealth.go.th 

 

Tag: สรุป ITA2564

ทั้งหมด 1 - 50 จาก 59
หน้าที่ 1 จาก 2
Image Title Description Last updated
ITA2564	EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคาม ITA2564 EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคาม ITA2564 ITA2564 EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคาม วันศุกร์, 04 มิถุนายน 2564 20:05
ITA2564	EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 14:51
ITA2564	EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ ... วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 14:57
ITA2564	EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ITA2564 EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 2 ประกาศจังหวัด EB 7 (ผวจ.ลงนาม) วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 15:02
ITA2564	EB 7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ITA2564 EB 7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 3(3.4) แจ้งการกำกับติดตามกลไก วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 15:16
ITA2564	EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 4 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากร วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 15:14
ITA2564	EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 4 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากร วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 15:18
ITA2564 EB 7 ข้อ 3( 3.1 ,3.2,3)   กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ITA2564 EB 7 ข้อ 3( 3.1 ,3.2,3) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ITA2564 ITA2564 EB 7 ข้อ 3( 3.1 ,3.2,3) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 15:08
No image สรุป ITA2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ITA 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน สรุป ITA2564 สสอ.เถิน EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 EB 1 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องขอพ ... วันจันทร์, 06 กันยายน 2564 14:23
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:07
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ4  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 15:51
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ 4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม  มาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ 4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ 4.2 แบบรายงาน (แนบ)สรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:06
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 13 ข้อ4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 10:05
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:08
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:09
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 07:20
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 256 ... วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 07:24
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 12:46
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน วันจันทร์, 06 กันยายน 2564 14:08
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:10
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 7  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 7 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 17:35
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 8 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 17:35
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (สขร.1) ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (สขร.1) ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 2 ข้อ 9.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (สขร.1) วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:11
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:08
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:12
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:13
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564 วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:14
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคามทางเพศ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคามทางเพศ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม คุกคามทางเพศ วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 12:50
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:15
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.1 เผยแพร่แผน บันทึกข้อความลงนามคำส่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:18
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:19
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:20
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:21
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564 15:16
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:34
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:36
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:37
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 09:58
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 4 ข้อ 4.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 11:37
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันจันทร์, 06 กันยายน 2564 13:47
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑) ในทุกๆไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑) ในทุกๆไตรมาส ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑) ในทุกๆไตรมาส วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 11:09
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB 5 ข้อ 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:07
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:12
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:10
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ วันจันทร์, 06 กันยายน 2564 14:22
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:16
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4  แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4 แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4 แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:18
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)