logoSP003.png  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน จ.ลำปาง
เลขที่ 239 หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584 หมายเลข VoIP 52605
WEB-E-mail : thoenhealth@thoenhealth.go.th 

                                          

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"***พันธกิจ (MISSION) ***จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม***พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน***พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ\\\ค่านิยมร่วม (Share value)***"เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม"\\\L : Leadership & Mastery**P : People centered approach**H : Humility O : Originality///

ประเมิน MOIT ปี 2565

ทั้งหมด 1 - 50 จาก 299
หน้าที่ 1 จาก 6

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1417 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT01
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1785 views
 • สร้างเมื่อ
  วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT01
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1871 views
 • สร้างเมื่อ
  วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT01
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1902 views
 • สร้างเมื่อ
  วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT01
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1747 views
 • สร้างเมื่อ
  วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT01
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1985 views
 • สร้างเมื่อ
  วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1970 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1754 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1726 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  2048 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1809 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1847 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1946 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1859 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1869 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1887 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1739 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  2105 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  2071 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1856 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1457 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  2190 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1879 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1477 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1478 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1659 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1571 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1914 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1730 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1750 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT04
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1906 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1773 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1840 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1735 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT02
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1853 views
 • สร้างเมื่อ
  วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1433 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1775 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1599 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1591 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1598 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

ประเมิน MOIT ปี 2565MOIT2-ไตรมาส 2
 • จำนวนผู้เข้าชม
  1612 views
 • สร้างเมื่อ
  วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ สสอ.เถิน เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (รวม)

ไม่พบฟีด

10404086_1421742634818589_2241350202028764737_n.jpg

Banner0001.pngBanner0002.pngBanner0003.pngBanner0004.pngBanner0005.pngBanner0006.pngBanner0007.pngBanner0008.png