สถานที่ติดต่อ

239 หมู่ที่ 11 ต.ล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร 054-291584
หมายเลข VoIP 52605
https://www.facebook.com/Thoenhealth.go.th 

 

Tag: ไตรมาส4

ทั้งหมด 1 - 14 จาก 14
Image Title Description Last updated
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไป วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:12
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:10
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:16
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4  แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4 แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4 แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไป วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:17
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:18
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:19
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมแนวทางแก้ไข ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมแนวทางแก้ไข วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:20
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมแนวทางแก้ไข ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมแนวทางแก้ไข วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:20
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 4 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 เรื่อง ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 4 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 เรื่อง ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB11 ข้อ 4 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 เรื่อง วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:21
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประ ... วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:22
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:22
ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564 ไตรมาสที่ 4 ITA2564-EB18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 16:23
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)